Language Assistance

English:
If you, or someone you’re helping, has questions about Ambetter from WellCare of New Jersey, you have the right to get help and information in your language at no cost. American Sign Language interpreter services are available as well. To talk to an interpreter, call 1-844-606-1926 (TTY 711).

Español (Spanish): 
Si usted, o alguien a quien está ayudando, tiene preguntas acerca de Ambetter from WellCare of New Jersey, tiene derecho a obtener ayuda e información en su idioma sin costo alguno. Para hablar con un intérprete, llame al 1-844-606-1926 (TTY 711).

中文 (Chinese): 
如果您,或是您正在協助的對象,有關於 Ambetter from WellCare of New Jersey 方面的問題,您有權利免費以您的母語得到幫助和訊息。如果要與一位翻譯員講話,請撥電話 1-844-606-1926 (TTY 711)。

한국어 (Korean): 
만약 귀하 또는 귀하가 돕고 있는 어떤 사람이 Ambetter from WellCare of New Jersey 에 관해서 질문이 있다면 귀하는 그러한 도움과 정보를 귀하의 언어로 비용 부담없이 얻을 수 있는 권리가 있습니다. 그렇게 통역사와 얘기하기 위해서는 1-844-606-1926 (TTY 711)로 전화하십시오.

Português (Portuguese):
Se você, ou alguém a quem você está ajudando, tem perguntas sobre o Ambetter from WellCare of New Jersey, você tem o direito de obter ajuda e informação em seu idioma e sem custos. Serviços de linguagem gestual americana também estão disponíveis. Para falar com um intérprete, ligue para 1-844-606-1926 (TTY 711).

ગુજરાતી (Gujarati): 
જે તમને અથવા તમે જેમની મદદ કરી રહ્યા હોય તેમને, Ambetter from WellCare of New Jersey વિશે કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમને, કોઈ ખર્ચ વિના તમારી ભાષામાં મદદ અને માહિતી પ્રાપ્ત કરવાનો અધિકાર છે. દુભાષિયા સાથે વાત કરવા માટે 1-844-606-1926 (TTY 711) ઉપર કૉલ કરો.

Polski (Polish): 
Jeżeli ty lub osoba, której pomagasz, macie pytania na temat planów za pośrednictwem Ambetter from WellCare of New Jersey, macie prawo poprosić o bezpłatną pomoc i informacje w języku ojczystym. Aby skorzystać z pomocy tłumacza, zadzwoń pod numer 1-844-606-1926 (TTY 711).

Italiano (Italian):
Se lei, o una persona che lei sta aiutando, avesse domande su Ambetter from WellCare of New Jersey, ha diritto a usufruire gratuitamente di assistenza e informazioni nella sua lingua. Per parlare con un interprete, chiami l’1-844-606-1926 (TTY 711).

العربية (Arabic): 

إذا كان لديك أو لدى شخص تساعده أسئلة حول Ambetter from WellCare of New Jersey، لديك الحق في الحصول على المساعدة والمعلومات الضرورية بلغتك من دون أية تكلفة. للتحدث مع مترجم اتصل بـ  1-844-606-1926 (TTY 711)

Tagalog:
Kung ikaw, o ang iyong tinutulangan, ay may mga katanungan tungkol sa Ambetter from WellCare of New Jersey, may karapatan ka na makakuha nang tulong at impormasyon sa iyong wika ng walang gastos. Upang makausap ang isang tagasalin, tumawag sa 1-844-606-1926 (TTY 711).

Русский язык (Russian): 
В случае возникновения у вас или у лица, которому вы помогаете, каких-либо вопросов о программе страхования Ambetter from WellCare of New Jersey вы имеете право получить бесплатную помощь и информацию на своем родном языке. Чтобы поговорить с переводчиком, позвоните по телефону 1-844-606-1926 (TTY 711).

Kreyòl (French Creole): 
Si oumenm, oubyen yon moun w ap ede, gen kesyon nou ta renmen poze sou Ambetter from WellCare of New Jersey, ou gen tout dwa pou w jwenn èd ak enfòmasyon nan lang manman w san sa pa koute w anyen. Pou w pale avèk yon entèprèt, sonnen nimewo 1-844-606-1926 (TTY 711).

हिंदी (Hindi): 
आप या जिसकी आप मदद कर रहे हैं उनके, Ambetter from WellCare of New Jersey के बारे में कोई सवाल हों, तो आपको बिना किसी खर्च के अपनी भाषा में मदद और जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। किसी दुभाषिये से बात करने के लिए 1-844-606-1926 (TTY 711) पर कॉल करें।

Tiếng Việt (Vietnamese): 
Nếu quý vị, hay người mà quý vị đang giúp đỡ, có câu hỏi về Ambetter from WellCare of New Jersey, quý vị sẽ có quyền được giúp và có thêm thông tin bằng ngôn ngữ của mình miễn phí. Để nói chuyện với một thông dịch viên, xin gọi 1-844-606-1926 (TTY 711).

Français (French): 
Si vous-même ou une personne que vous aidez avez des questions à propos d’Ambetter from WellCare of New Jersey, vous avez le droit de bénéficier gratuitement d’aide et d’informations dans votre langue. Pour parler à un interprète, appelez le 1-844-606-1926 (TTY 711).

اردو (Urdu):
اگر Ambetter from WellCare of New Jersey کے بارے میں آپ، یا جن کی آپ مدد کررہے ہیں ان کے سوالات ہوں تو، آپ کو بلامعاوضہ اپنی زبان میں مدد اور معلومات حاصل کرنے کا حق ہے۔ کسی مترجم سے بات کرنے کے لیے،   1-844-606-1926 (TTY 711) پر کال کریں۔